دانلود فایل(پژوهش مرمت شهری، الگوي جايگزيني، مداخله در بافت های فرسوده)

مرمت شهری, الگوي جايگزيني, مداخله در بافت های فرسوده,,پیشینه تحقیق مرمت شهری, الگوي جايگزيني, مداخله در بافت های فرسوده,,ادبیات نظری مرمت شهری, الگوي جايگزيني, مداخله در بافت های فرسوده,,مقاله مرمت شهری, الگوي جايگزيني, مداخله در بافت های فرسوده, ,,,پژوهش مرمت شهری، الگوي جايگزيني، مداخله در بافت های فرسوده|35025962|bmq40277243|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پژوهش مرمت شهری، الگوي جايگزيني، مداخله در بافت های فرسوده آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع مرمت شهری، الگوي جايگزيني، مداخله در بافت های فرسوده،
در قالب doc و در 125 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:عبارت مرمت شهری نماینده حداقل سه روایت از اقدامات و مداخلات شهری در جهان در بازه زمانی حدود یک قرن است و بیان این اصطلاح، نوع کنش مرتبط با آن را تعریف نمی¬کند. بخصوص که مرمت و حفاظت شهری معادل لاتینی ندارد و مورد پژوهشی آن باید در ارتباط با روایت ها و نسل های گوناگون آن یعنی بازسازی ، نوسازی و بازآفرینی و نوزایی صورت پذیرد (لطفی، 1386 : 19-18) .
مرمت شهری به دخالت آگاهانه در شهر برای جلوگیری از فرسایش که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی¬های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر شود، اطلاق می-گردد ( حبیبی و مقصودی، 1388 : 18). در این تعریف چند مفهوم کلیدی مداخله آگاهانه ، فرسودگی ، نوشدن ، کالبد ، و فعالیت به چشم می¬خورند. در حقیقت مرمت شهری نوعی واکنش یا پاسخ است و مواجهه کننده با آن چیزی که شهر مساله تلقی می¬شود ( لطفی، 1386 : 24) و این مداخلات شهری آگاهانه در مقابله با مفهومی که فرسودگی خطاب می¬شود صورت می¬پذیرد و نسل¬های متفاوت مداخله در پی معکوس نمودن فرسودگی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی در نواحی شهری بوده¬اند ( Cowan,2005:425) .
در این میان کنش مرمت شهری در طول عمر خود نه با تغییرات بنیادی که با تکمیل شدن بسته های شناختی و تکامل ابزاری- اندیشه¬ای در بستر زمان دچار دگرگونی شده و نوعی دگردیسی شناختی- ابزاری در عین پایایی هدف ارتقای شهر به عنوان محیط سکونت انسان شهرنشین در آن مشاهده می¬شود (لطفی، 1386) . این دگرگونی در طی زمان حاصل تغییر نگاه به محتوای زندگی شهری و تصویر شهر مطلوب و در کنار آن، تحول شیوه¬ها و ابزارهای مداخله است. تغییرات ابعاد حیات شهری، بر کالبد و محتوای محیط-های شهری اثر گذاشته و این تحولات و تجدید ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و دگرگونی-های بخشی، همواره موجب زوال و پژمردگی ساختارهای سنتی و نمایان شدن الگوهای فرسودگی چند جانبه می¬شوند ( Martin and Morrison,2003).
توسعه¬های شهری گذشته که ناشی از الزامات، شرایط و اهدافی در زمان خاص بوده¬اند، گاه میراثی می¬شوند که نظام توسعه خود را در دوراهی حفظ یا نفی آن برای بازشدن فضا جهت سودآوری جدید می¬یابد. این مساله عموما خود را در قالب شکل دادن و دوباره آفریدن بی وقفه کالبد و منظر در بستر شهر باز می¬نمایاند ( Harvey,1985 :150).
و . . .

فهرست مطالب:2 - مروری بر متون مرتبط با موضوع پژوهش و ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1- مرمت شهری
2-1-1- روایتهای سه گانه مرمت شهری
2-1-2- زبان مرمت شهری و استعاره فرسودگی شهر
2-1-3- نظريه هاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري
2-1-3-1- نظريه اعيان سازي
2-1-3-1-1- شکاف اجاره املاک
2-1-3-1-2- شکاف قيمت
2-1-3-2- نظريه محروميت زدايي و راهبرد برنامه ريزي اجتماعي
2-1-3-3- الگوي جايگزيني
2-1-3-4- الگوي پالايش شهري
2-1-3-5- راهبرد خودکفايي و خود تنظيمي
2-1-3-6- طرح تجميع
2-1-3-7- استفاده از سرمايه اجتماعي راه حلي پايدار در حل مسئله بافتهاي فرسوده
2-1-3-8- ديدگاه توسعه پايدار در مرمت شهری
2-1-4- انواع فرسودگی
2-1-5- انواع بافت هاي فرسوده
2-1-5-1- بافت هاي شهري داراي ميراث تاريخي- فرهنگي
2-1-5-2- بافت شهري فاقد ميراث تاريخي و فرهنگي
2-1-5-3- بافتهاي فرسوده روستايی- شهري
2-1-5-4- بافت هاي حاشيه اي
2-1-6- ویژگی بافت هاي فرسوده
2-1-7- معیارها و شاخص های فرسودگی
2-1-7-1- معيارهاي تعيين بافت هاي فرسوده بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی
2-1-8- « تجدید نسل» به عنوان راهبردی برای مرمت و حفاظت شهری
2-1-8-1- تکوین نگرش تعاملی
2-1-8-2- فرهنگ محملی برای بازآفرینی
2-1-8-3- محیط زیست، قیدی برای بازآفرینی
2-1-8-4- صنعت زدایی، مجال و ضرورتی برای بازآفرینی
2-1-8-5- خدماتی شدن، «بازآفرینی شهری» و تجدید ساختار کالبدی- کارکردی
2-1-8-6- توسعه از درون، «بازآفرینی» و بازگشت به شهر
2-1-9- مداخله در بافت های فرسوده
2-1-9-1- محتوای مداخله در بافت های فرسوده
2-1-9-2- اهداف مداخله در بافت های فرسوده
2-1-9-3- رويكردها و روشهاي مداخله در بافتهاي شهري
2-1-10- جمع بندی
2-2- رویکرد مشارکتی
2-2-1-مفاهیم وتعاریف مشارکت
2-2-2- انواع مشارکت
2-2-2-1- نقش مردم
2-2-2-1-1- مشارکت فعال
2-2-2-1-2 - مشارکت منفعل
-2-2-2- موقعيت مردم (در قبال طرح ها وبرنامه ها)
2-2-2-2-1- مشارکت انگيزشي
2-2-2-2-2- مشارکت تعاملي
2-2-3- طبقه بندي الگوهاي مشارکت
2-2-3-1- برحسب نوع مشارکت
2-2-3-1-1- مشارکت در تصميم گيري ومديريت
2-2-3-1-2- مشارکت درتامين مالي هزينه انجام طرحها
2-2-3-1-3- مشارکت در تامين نيروي انساني
2-2-3-2- برحسب زمينه مشارکت
2-2-3-3- برحسب نوع سازماندهي
2-2-4- طيف مشارکت ها
2-2-4-1- مقياس کلان (بخش دولتي)
2-2-4-2- مقياس میاني( بخش خصوصي)
2-2-4-3- مقياس خرد (نهادهاي محلي)
2-2-5- نظریه های شهرسازی برنامه ریزی مشارکتی
2-2-5-1- نظریه جیمز میجلی
2-2-5-2- نظریه شري ارنشتاین
2-2-5-3-نظریه اسکات دیوید سون
2-2-5-4-نظریه دیوید دریسکل
2-2-5-5-نظریه میانجی گری
2-2-6- ارزیابی نظریه هاي شهرسازي مشارکتی در زمینه نوسازی بافتهای فرسوده
2-2-6-1- معیارهاي ارزیابی نظریه ها
2-2-6-2- دسته بندي نظریه ها با توجه به شرایط ایران
2-2-6-3- بررسی نظریه هاي مشارکتی بافت فرسوده و تلفیق آنها با شرایط ایران
2-2-7- ديدگاههاي مشارکت
2-2-7-1- رهيافت ابزاري
2-2-7-2- رهيافت توسعه اي
2-2-7-3- مشارکت بعنوان حق مردم
2-2-8- مشارکت و برنامه ریزی محله- مبنا
2-2-8-1- مشخصات نهاد مشارکت محله اي
2-2-8-2- الزامات تشکيل نهاد مشارکت محله اي
2-2-8-3- مزاياي مشارکت مردم در برنامه ريزي محله
2-2-9- جمع بندی
2-3- بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد مشارکتی
2-4- سوابق تحقیق
2-4-1- تجربیات موفق بهسازی و نوسازی مشارکتی بافت فرسوده
2-4-1-1- تجربیات جهانی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده
2-4-1-2- تجربیات بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در ایران
2-4-1-2-1- سنتز نهایی تجربیات بهسازی و نوسازی ایران
2-5- جمع بندی و نتیجه گیری

منابع دارد


مطالب دیگر:
🔑طرح توجیهی تولید الکترو موتور (آرمیچر)🔑طرح توجیهی قطعات الكتريكی ترمزهای ضد بلوكه ABS🔑طرح توجیهی بازيابی نقره از فيلم و محلول های ظهور فيلم عكاسی و راديولوژی (Silver Recycling)🔑طرح توجیهی نورد گرم دوازده هزار تنی توليد تسمه فولادی🔑طرح توجیهی توليد يراق آلات به ظرفیت 600 تن در سال🔑طرح توجیهی تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی🔑طرح توجیهی تولید نمك يد دار🔑طرح توجیهی تولید آجر نمای پرسی🔑طرح توجیهی تولید اجزای سیستم فرمان خودرو🔑طرح توجیهی طرح تولید قطعات خودرو به روش فورج ( میل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک فورج )🔑طرح کسب و کار تولید قالب های صنعتی🔑پاورپوینت شش سیگما (روشی برای کاهش ضایعات و هزینه ها و زمان روشی برای بهبود کیفیت)🔑ترجمه مقاله استفاده از تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری با فاز AHP به روش FMEA🔑پاورپوینت TRIZ و اثرات آن بر سازمان🔑طرح توجیهی طرح تولیدی قطعات عایق خودرو🔑طرح توجیهی طرح تولید قطعات کشتی و شناورهای دریایی🔑مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توجیهی توليد قطعات كامپوزيتي🔑طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر🔑طرح توجیهی توليد قطعات پلاستيكي خودرو🔑طرح توجیهی توليد آبكاري قطعات پلاستيكي🔑طرح توجیهی تولید قطعات برنجی🔑طرح توجیهی توليد قايقهاي فايبرگلاس🔑طرح توجیهی تولید فیلتر هوا🔑طرح توجیهی تولید فیبر نوری🔑طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش